Aké sú povinnosti výrobcov obalov?

Datum: 30.06.2019

Medzispoločnosti, ktoré majú všetky povinnosti výrobcu obalov v zmysle zákona o odpadoch patria tie podnikateľské subjekty, ktoré uvedú na trh v Slovenskej republike viac ako 100 kilogramov celkového množstva obalov za daný rok.

Výrobca obalov ktorého ročná produkcia obalov je pod hranicou 100 kg má menej povinností a nemusí si ich plniť cez OZV.

Výrobca obalov je povinný a tieto povinnosti si zabezpečuje prostredníctvom OZV:

 1. byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov, 2. plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom obalov,

 k spotrebiteľom o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov, k verejnosti

 a spracovateľovi odpadov z obalov,

3. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje, 4. zabezpečiť plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov,

5. zabezpečiť nakladanie s odpadmi z obalov,

 6. zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie,

7. zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške zberového podielu/cieľov zberu (od 1. 7. 2019),

8. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce,

9. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraných odpadov z obalov.

Ako môžete vidieť, tak rozsah povinností, ktoré pre výrobcu  uvádzajúceho na trh viac ako 100 kilogramov obalov za jeden rok je naozaj rozsiahly.

Iba v prípade, že výrobca vie zdokladovať, že jeho výrobky sa nestávajú súčasťou komunálneho odpadu, môže namiesto OZV tieto povinnosti zabezpečovať sám, t.j. individuálne a to na základe autorizácie MŽP SR.

Všetci ostatní výrobcovia, ktorých výrobky spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a stávajú sa súčasťou komunálneho odpadu sú povinní mať zmluvný vzťah  s organizáciou zodpoednosti výrobcov (OZV) akou je napríklad organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

Čítané: 373 x